Michał Baranowski BHP

Oferowane usługi

STAŁY NADZÓR BHP

Stały nadzór bhp (outsourcing) – wykonywanie zadań służby bhp na podstawie art. 237.11 Kodeksu Pracy oraz współpracę w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej

W ramach stałej obsługi zapewniam m.in. :

 • Analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w firmie
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykonywania prac niebezpiecznych
 • Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Opracowywanie instrukcji bhp i ppoż.
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych, badanie okoliczności i przyczyn wypadków, przygotowywanie stosownej dokumentacji
 • Przygotowanie dokumentacji w przypadku stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej
 • Przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów z zakresu bhp
 • Pomoc w opracowaniu regulaminu gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej oraz tabeli norm przydziału
 • Występowanie z upoważnienia zleceniodawcy przed organami administracji publicznej sprawującymi nadzór nad warunkami pracy i ochrony przeciwpożarowej
 • Doradztwo w zakresie wyposażenia obiektów w sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe oraz znaki informacyjno – ostrzegawcze

oraz inne zadania wynikające z Rozporządzenia RM w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. 1997.109.704 z późn. zm.)

ZLECENIA JEDNORAZOWE

W ramach zleceń jednorazowych z BHP i ppoż. Wykonuję:

 • SZKOLENIA BHP i PPOŻ

Prowadzę zarówno wstępne szkolenia bhp dla wszystkich pracowników, oraz obowiązkowe szkolenia bhp wynikające z rozporządzenia w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczone dla pracodawców i kierowników, pracowników administracyjno-biurowych, specjalistów, robotniczych oraz obejmujących prace niebezpieczne.

 • POMOC W OPRACOWANIU INSTRUKCJI BHP DLA MASZYN, URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I PROCESÓW PRACY

Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek opracowania i udostępnienia pracownikom regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp. Dokumenty te mają gwarantować bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy, a także minimalizować ryzyko powstawania wypadków. Do najczęściej wykorzystywanych regulacji należą instrukcje dotyczące:

-stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami dla zdrowia pracowników
– obsługi maszyn i urządzeń technicznych
– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
– udzielania pierwszej pomocy

 

 • DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

Udział w pracy zespołu powypadkowego powołanego u zleceniodawcy, oględziny miejsca wypadku, kontakt ze służbami państwowymi, konsultacje z lekarzami, opracowanie protokołów i kart, proponowanie zaleceń profilaktycznych, dokumentacja dla ZUS i GUS.

 • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy.  Chodzi przede wszystkim o zidentyfikowanie możliwego ryzyka, jego zdefiniowanie i określenie możliwych, wiążących się z nim zagrożeń i skutków. Poprawne rozpoznanie zagrożeń powoduje, że można automatycznie opracować procedury bezpieczeństwa, których zadaniem będzie minimalizowanie ryzyka, a to ma ogromne znaczenie. Ważne też, by ocena była maksymalnie adekwatna do rzeczywistości zastanej w danej firmie i opierała się głównie na zasadzie zdrowego rozsądku.

Całość oceny musi zostać udokumentowana. Wszystko powinno zostać spisane i opisane i zgromadzone w specjalnym protokole. Oczywiście, dokument musi zawierać wszystkie zgromadzone informacje, począwszy od opisu stanowiska pracy poprzez zagrożenia, ryzyko i sposoby jego eliminowania.

Musi to być dokument zgodny z wymogami i standardami prawnymi, właśnie dlatego warto w tym celu skorzystać z mojej pomocy. Dzięki temu ocena zostanie przeprowadzona szybko, sprawnie i z całą pewnością poprawnie.

 • NALICZANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Corocznie z końcem marca mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. W tym terminie wszystkie podmioty zobowiązane do tych rozliczeń muszą wnieść należną opłatę oraz przedłożyć do urzędu marszałkowskiego stosowne w tym zakresie wykazy. Każdy, kto korzysta ze środowiska, musi prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie tego korzystania.